Prima / Admitere 2016 / Admitere Licență
Admitere Licență
Admiterea la studii universitare în domeniul Informaticii , Statisticii şi Ciberneticii Economice la Academia de Studii Economice a Moldovei în anul 2016

       Luând în considerare importanţa strategică, pentru economia naţională, a edificării Societăţii Informaţionale, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), pentru anul universitar 2015/2016, anunţă admiterea la ciclul I (Licenţă) la studii, cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă, la specialităţile:

 • Cibernetică şi informatică economică
 • Informatică
 • Informatica aplicată
 • Tehnologii informaţionale
 • Securitatea informaţională
 • Management informaţional
 • Statistică şi Previziune Economică
 •        Pentru pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, ASEM dispune de una dintre cele mai performante baze tehnico-materiale în mediul universitar din ţară: 29 de săli cu calculatoare pentru instruire, conectate la Internet, Centrul Multimedia cu 70 de calculatoare, Centrul de Competenţă în Informatică cu 21 calculatoare, Laboratorul Securitatea informaţională, Sala de videoconferinţe multipunct, Incubatorul de Afaceri şi Departamentul de Informatică, care asigură buna funcţionare şi dezvoltarea infrastructurii informatice a ASEM. La calculatoare sunt instalate produse informatice relevante instruirii în domeniu. De asemenea, la dispoziţia studenţilor este o bibliotecă modernă universitară cu acces liber la baze de date electronice internaţionale. Datorită infrastructurii informatice avansate, din 2003 (10 ediţii) în cadrul ASEM are loc Olimpiada Naţională la Informatică a elevilor.

         La ASEM 29 de auditorii pentru prelegeri sunt dotate cu videoproiectoare, iar, la necesitate, se folosesc încă 24 videoproiectoare mobile. Pentru ore, la dispoziţia profesorilor sunt 54 calculatoare laptop ale ASEM. Mijloacele informatice (echipamente şi produse program) se renovează, substanţial, în fiecare an.

         O foarte importantă resursă a ASEM în domeniu este corpul profesoral-didactic, reprezentat de 42 de profesori, inclusiv 6 profesori universitari, 5 doctori habilitaţi în informatică şi 16 conferenţiari universitari, doctori în informatică şi cibernetică, specialişti recunoscuţi în domeniu. De asemenea, sunt implicaţi în cercetări ştiinţifice în informatică şi, parţial, în activitatea didactică 14 doctoranzi. O bună parte din profesorii ASEM în informatică au făcut stagii de perfecţionare în universităţi din SUA, Franţa, România, Rusia, Ucraina, Bulgaria şi Grecia. De asemenea, o mare parte din profesori au studii în domeniul ştiinţelor tehnice, sau au susţinut teza de doctorat în tehnică, informatică şi economie. Este semnificativ faptul că în perioada 1994-2012 patru profesori ai ASEM au susţinut teza de doctor habilitat în informatică.

         Circa 60% din cursuri în informatică sunt asigurate cu manuale ale profesorilor ASEM, o parte dintre care sunt: „Oracle 11g: SQL, PL/SQL", „Modele şi algoritmi de proiectare logică a bazelor de date", „Tehnologii de procesare a informaţiei economice", „F# - limbaj funcţional în .NET", „Baze de date relaţionale", „Programarea în logică", „Informatica economică", „F# - limbaj funcţional în .NET", „Microsoft SQL Server 2008", „Reţele informatice", „Компьютерные сети", „Grafica proceselor de calcul", „Прикладная информатика", „Bazele informaticii aplicate", „Cercetări opera

  ţionale", „Programarea calculatoarelor", „Excel: tehnici de prelucrare şi analiză a informaţiei", „Access", „Infrastructura Informaţională în Republica Moldova", „Macrosinteza reţelelor de calculatoare", „Iniţiere în reţele", „Introducere în business-ul informaţional", „Previziunea afacerilor", „Controlul statistic al calităţii", „ Statistica actuarială în asigurări generale", ş.a .

         Pe lângă acest potenţial, pe parcursul  mai multor ani ASEM a acumulat şi o experienţă bogată în pregătirea cadrelor în domeniile informaticii, tehnologiilo

  r informaţionale, ciberneticii şi informaticii economice, statisticii şi previziunii economice (la ciclul licenţă, masterat, doctorat). În perioada 1993 - 2012 au absolvit facultatea circa 2000 de tineri specialişti, care ocupă posturi importante în diferite structuri ale economiei naţionale. Mulţi dintre ei activează cu succes în diferite companii din ţară şi de peste hotare, inclusiv în SUA, Danemarca, Italia, Irlanda, Germania, România, Spania şi Cipru.

         Tinerii specialişti în informatică, absolvenţi ai ASEM, au o prioritate esenţială faţă de absolvenţii altor universităţi: în ASEM ei au posibilitatea de a studia, de râ

  nd cu specialitatea propriu zisă, şi domeniul de aplicare. Programul de învăţământ prevede studierea şi a unor discipline ce ţin de teoria economică, antreprenoriat, afaceri, finanţe etc. în conformitate cu cerinţele moderne. Aceasta permite absolvenţilor să activeze nu doar nemijlocit în specialitatea îngustă (tehnologii informaţionale, cibernetică şi informatică, securitatea informaţională, etc.), dar şi în alte domenii ale economiei naţionale, inclusiv,  afaceri, bănci,  ştiinţă, pedagogie în domeniu e.t.c.

          Informaţii suplimentare (caracteristica specialităţilor, condiţiile admiterii, corpul profesoral-didactic etc.) le puteţi găsi la adresele Web: www.ase.md, www.csie.ase.md şi www.cie.ase.mdwww.cspe.ase.md.

   

   

   

  Tel. (+373 22) 40-29-72
  Adresa:
  or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
    Contact         Harta