Prima / Prezentare / Prezentare generală
Prezentare generală
Prezentare generală a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică

 

Desfăşurarea largă a lucrărilor de edificare a societăţii informaţionale-societăţii cunoaşterii şi creşterea, odată cu concurenţa, a rolului calităţii deciziilor de gestiune a activităţilor economice impun necesitatea pregătirii specialiştilor de înaltă calificare în informatică, statistică şi cibernetică economică. Statistica este preocupată de aspectele de conţinut şi de producţie a informaţiei, informatica – de aspectele de operare eficientă cu informaţia, iar cibernetica economică – de aspectele de luare de decizii rezonabile în activităţile economice, stăpânind astfel diversele situaţii economice în baza informaţiei şi a instrumentarelor informatice respective.

Dobândind, pe parcursul instruirii, capacităţi şi competenţe privind procesele economice şi folosirea metodelor economico-matematice pentru eficientizarea unor asemenea procese în îmbinare cu operarea lejeră cu mijloacele informatice moderne, tinerii specialişti de la facultate sunt solicitaţi pe piaţa muncii atât ca informaticieni, cât şi ca economişti.

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică a fost înfiinţată în 1993. In cadrul celor patru catedre - Cibernetică şi informatică economică, Statistică şi previziune economică, Tehnologii informaţionale şi Matematică - activează 59 cadre didactice, inclusiv 6 profesori universitari şi 32 conferenţiari universitari. Peste 60 % din cursuri sunt asigurate cu materiale didactice publicate de profesorii facultăţii.

Colaborări fructuoase sunt realizate cu facultăţi şi catedre similare din SUA (Universitatea Amherst, Massachusetts), Franţa (Universitatea Paris-Dauphine din Paris şi Universitatea din Nantes), Germania (Universitatea din Bochum), România (ASE, Bucureşti; Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi; Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca), Bulgaria (Universitatea Economică din Sviştov),  Ucraina, Rusia şi Polonia. Se intensifică colaborarea, în scopuri de instruire şi transfer tehnologic, cu mediul de afaceri, îndeosebi cu asemenea firme ca: Crystal System, Endava, WizRom Sofware, Est Computer ş.a.

Catedra de profil Cibernetică şi informatică economică, formată încă în 1965 în cadrul Institutului Politehnic din Chişinău, este responsabilă de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare la specialităţile Cibernetică şi informatică economică, Informatica, Informatica aplicată, Management informaţional (la ciclul I Licenţă) şi Cibernetică economică, Management informaţional şi Tehnologii informaţionale în economie (la ciclul II Masterat) şi, de asemenea, de instruirea studenţilor de la toate specialităţile ASEM în aplicarea metodelor cantitative şi a instrumentarelor informatice în activităţile economice. Catedra organizează predarea cursurilor: Limbaje evoluate de programare; Baze de date; Platforma .NET; Programarea aplicaţiilor Windows, Reţele informatice; Programare Web; Cercetări operaţionale; Modelarea proceselor microeconomice; Modelarea proceselor macroeconomice; Cibernetică economică; Inteligenţa artificială; Afaceri electronice; Proiectarea sistemelor informatice ş.a. Anual, catedra organizează Olimpiada la Informatică a studenţilor ASEM. Detalii pot fi regăsite la adresa web cie.ase.md. 

Catedra de profil Statistică şi previziune economică, înfiinţată în 1991, este responsabilă de pregătirea tinerilor specialişti de înaltă calificare la specialitatea Statistică şi previziune economică la ciclul I Licenţă şi Analiza statistica în economie şi business la ciclul II Masterat şi, de asemenea, de instruirea în statistica economică, econometrie şi previziune a studenţilor de la toate specialităţile ASEM. Planul de studii include o serie de cursuri noi, inclusiv: Teoria şi practica sondajelor, Statistică descriptivă şi inferenţială, Sistemul conturilor naţionale, Econometrie, Previziune economică, Statistică financiar-bancară, Analiza şi predicţia seriilor de timp, Actuariat ş.a. Detalii pot fi regăsite la adresa web cspe.ase.md.

Catedra de profil Tehnologii informaţionale este responsabilă de pregătirea tinerilor specialişti de înaltă calificare la specialităţile Tehnologii informaţionale şi Securitatea informaţională la ciclul I Licenţă şi de instruirea în informatica generală a studenţilor de la toate specialităţile ASEM. Anual, catedra organizează videoconferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători (studenţi, masteranzi, doctoranzi) cu participarea studenţilor din Republica Moldova, România, SUA, Bulgaria ş.a.

Catedra Matematică este responsabilă de pregătirea în matematică a studenţilor de la toate specialită­ţile ASEM.

 

Organigrama Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Organigrama Facultății Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 

Specialităţi la ciclul I Licenţă:

— Cibernetică şi informatică eco­nomică

Specialitatea Cibernetică şi informatică eco­nomică integrează cunoştinţele economice, cu cele în cibernetică şi informatică; ea prevede cunoştinţe economice temeinice pentru înţelegerea proceselor economice, cunoştinţe în cibernetică pentru cercetarea şi orientarea raţională a proceselor economice şi cunoştinţe în informatică pentru susţinerea eficientă asistată de calculator a deciziilor respective. Specialistul este instruit ca economist-analist în problemele de dirijare, luare de decizii eficiente în sfera economico-socială cu utilizarea nemijlocită a noilor tehnologii informa­ţionale, precum şi ca specialist-manager în business-ul informatic şi informatizarea unităţilor economice. Calificarea: licenţiat în economie. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii atât ca informaticieni, cât şi ca economişti.

— Informatică

Specialitatea Informatica – pregătirea specialiştilor în elaborarea, implementarea şi menţinerea aplicaţiilor şi sistemelor informatice, edificarea societăţii informaţionale. Utilizarea eficientă a mijloacelor informatice a devenit de importanţă strategică pentru majoritatea domeniilor de activitate ale societăţii moderne. Un exemplu semnificativ este Internet-ul, de serviciile căruia se folosesc peste 2 mlrd de oameni. Este un domeniu cu largi perspective de creare a firmelor mixte de elaborare a aplicaţiilor informatice pentru agenţii economici de peste hotare, contribuind astfel la exportul de bunuri şi servicii avansate. Calificarea: licenţiat în ştiinţe exacte. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii, preponderent, ca informaticieni.

— Informatica aplicată

Specialitatea Informatica aplicată, fiind similară, în mare parte, celei Informatica, este orientată, preponderent, către informatizarea activităţilor economice şi mentenanţa suportului informatic al acestora. Calificarea: licenţiat în ştiinţe exacte. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii, preponderent, ca informaticieni.

— Management informaţional

Specialitatea Management informaţional – pregătirea specialiştilor în explorarea şi valorificarea informaţiilor, în organizarea şi gestiunea proceselor de informatizare a agenţilor economici, în menţinerea şi exploatarea eficientă a aplicaţiilor şi sistemelor informatice şi, de asemenea, în asigurarea activităţii eficiente a unităţilor economice în domeniul informaticii. Specialistul este instruit ca manager-informatician, îmbinând cunoştinţele în informatică cu cele ce ţin de teoria şi practica gestionării diverselor procese informaţionale în cadrul agenţilor economici. Calificarea: licenţiat în ştiinţe exacte. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii, preponderent, ca manageri-informaticieni.

— Tehnologii Informaționale

Specialitatea  Tehnologii Informaționale pregătirea specialiştilor în elaborarea, dezvoltarea, implementarea şi mentenanţa de tehnologii şi instrumente software de operare eficientă cu informaţiile, inclusiv pentru înregistrarea, stocarea, regăsirea, procesarea, transmiterea şi redarea acestora. De rând cu o bună parte a activităţilor, aferente specialităţilor Informatica şi Informatica aplicată, specialitatea cuprinde, de asemenea, elaborarea/dezvoltarea/implementarea/mentenanţa de aplicaţii şi mijloace informatice încorporate în cele mai diverse echipamente, cum ar fi: obiectele Internet (Internet objects) – diverse dispozitive fizice şi virtuale, conectate la Internet cu facilităţi de procesare a datelor, automobile, telefoane mobile, echipamente de uz casnic, strunguri, linii automate, etc. Calificarea: inginer licenţiat. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii, preponderent, ca ingineri în tehnologii informaţionale.

— Securitatea Informațională

Specialitatea Securitatea Informațională cuprinde funcţiile ce ţin de asigurarea condiţiilor de protejare a persoanelor fizice, a mediului de afaceri şi a administraţiei publice privind resursele informaţionale şi informaţiile cu care aceste entităţi operează. Nevoia de securitate se referă la protejarea informaţiilor împotriva accesului neautorizat şi coruperii; protejarea sistemelor informaţionale împotriva atacurilor, care ar influenţa funcţionarea corectă a acestora; crearea condiţiilor de recuperare a datelor în cazul unor dezastre. Îndeosebi de vulnerabile sunt datele în reţelele de calculatoare (de exemplu, în Internet), din cauza numărului mare de utilizatori şi a facilităţilor puternice de acces la servicii. Specialişti de înaltă calificare în domeniul securităţii informaţionale. trebuie să formuleze cerinţele, să implementeze şi dezvolte mijloacele şi să asigure mentenanţa, monitorizarea şi actualizarea produselor speciale respective. Calificarea: inginer licenţiat. Absolvenţii acestui domeniu de licenţă pot fi angajaţi în întreprinderi şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale, îndeosebi la funcţii ce presupun activităţi cu securizarea informaţională.

— Statistică şi previziune economică

 Specialitatea Statistică şi previziune economică oferă tinerilor posibilitatea de a deveni specialişti în analiza informaţiilor economice, elaborarea de previziuni economice şi efectuarea sondajelor. În condiţiile economiei de piaţă, analiza informa­ţiilor economice este solicitată în toate sectoarele economiei naţionale. Aceasta serveşte pentru fundamentarea deciziilor şi elaborarea previziunilor economice. Calificarea: licenţiat în economie. Absolvenţii sunt solicitaţi pe piaţa muncii ca economişti.

Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta