Prima / Prezentare / Regulamentul facultatii institutiei de invatamint superior universitar Tipar
Regulamentul facultății instituției de învățămîînt superior universitar

 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN Nr. 36 f, a. 22.05.98

Cu privire la punerea in aplicare 
a Regulamentelor catedrei și 
facultății instituției de învățămînt 
superior universitar

în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Ministerului învățămîntului, Tineretului și Sportului, nr. 5.2. din 9 aprilie 1998 și în scopul determinării criteriilor principale de funcționare a subdiviziunilor de bază (catedră, facultatea) ale instituțiilor de învățămînt superior universitar din Republica Moldova, ORDON:

   1. A pune în aplicare de la l septembrie 1998 Regulamentele catedrei și facultății instituției de învățămînt superior universitar.
   2. A-l desemna responsabil de executarea prezentului ordin pe dl. A. Ostas, șeful Departamentului Învățămînt Superior și Postuniversitar.

Dr. Nicolae Andronache,
viceministru

APROBAT
prin hotărîrea Consiliului
Ministerului Învățămîntului,
Tineretului și Sportului
nr. 5.2. din 09. 04. 98

 

REGULAMENTUL FACULTĂȚII  INSTITUTIEI DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR UNIVERSITAR

1. Principii generale

1.1. Facultatea instituției de învățămînt superior (în continuare Facultatea) este o subdiviziune didactico-științifică și administrativa a instituției de învățămînt superior, care funcționează în baza prevederilor legislației în vigoare, statutului, regulamentelor, instrucțiunilor și deciziilor respective de conducere ale M.Î.T.S., ministerului de resort, precum și ale instituției de învățămînt superior universitar.

1.2. Facultatea are drept scop pregătirea specialiștilor și cadrelor științifice în unul sau mai multe domenii, realizarea activităților metodice, educaționale și de cercetare științifică.
1.3. Facultatea are următoarele sarcini:
         - pregătirea specialiștilor conform necesităților economiei naționale, competenți în problemele economiei de piață, integrării europene și mondiale;
         - pregatirea cadrelor științifice și didactice prin învățămîntul postuniversitar specializat, doctorat și postdoctorat;
         - organizarea efectuării cercetărilor științifice și propagarea (implementarea) rezultatelor;
         - satisfacerea necesitătilor personalității ăn plan intelectual, cultural și moral;
1.4. Inființarea, reorganizarea și suspendarea activității facultății se infăptuiește prin decizia Senatului instituției de învățămînt de comun acord cu ministerul de resort.

 

2. Structura organizatorică a Facultății

2.1. Structura organizatorică a Facultății cuprinde catedre, laboratoare, secții de organizare a procesului de studii la diferite forme de învățămînt și alte subdiviziuni.
Structura Facultății este aprobată prin decizia Senatului instituției de învățămînt.
2.2. Catedra este o subdiviziune de structură a Facultății, care organizează și infăptuiește activități didactice, metodice și științifice la una sau, mai multe discipline înrudite.
2.3. Laboratorul este o subdiviziune de structură a facultății sau a catedrei, care are drept scop asigurarea efectuării lucrărilor practice la una sau mai multe discipline conform planurilor de studii și de cercetare științifică etc. 
2.4. Catedra, laboratorul și alte subdiviziuni de structură ale Facultății funcționează în baza regulamentelor proprii, avizate de Consiliul Facultății și aprobate de Senatul instituției de învățămînt superior.
2.5. Facultatea poate pregăti specialiști la învățămîntul cu frecvența la zi, fără frecvență sau seral creînd în legătură cu aceasta secții de învățămînt de zi, fără frecvență sau seral.
2.6. Secția de pregătire a specialiștilor la învățămîntul cu frecvență la zi poate avea nu mai puțin de 200 studenți. La crearea secțiilor fără frecvență sau serală se ia ca bază următoarele corelații: numărul studenților de la secția de zi se ia - l, pentru secția fără frecvență - 0,5 și secția serală - 0,4.

 

3. Organizarea conducerii Facultății

3.1. Organul suprem de conducere al Facultății este Consiliul Facultății, care se alege pe un termen de cinci ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice și de conducere și alegerea organelor de conducere în instituțiile de învățămînt superior universitar, aprobat în modul stabilit.

3.2. Consiliul Facultății este alcatuit din cadre didactico-științifice, studenți și doctoranzi.
În Consiliu sunt reprezentate toate subdiviziunile Facultății în baza respectării principiului egalității în drepturi.
Din Consiliul Facultății fac parte: decanul, prodecanii, șefii catedrelor, președinții comitetelor sindicale ale corpului didactic și studențesc ale Facultății, la care se adaugă un număr de membri stabilit proporțional cu numărul cadrelor didactico-științifice pe care-i reprezintă, precum și studenți și doctoranzi în proporții de 15% din efectivul total al consiliului.

3.3. Decanul Facultății este președintele Consiliului Facultății, iar prodecanul este vicepreședinte. În cazul cînd la Facultate nu e prevăzut postul de prodecan, vicepreședintele este ales prin vot deschis unul din membrii consiliului.
Activitatea de secretariat și aspectele organizatorice ale ședințelor Consiliului Facultății sunt efectuate de secretarul Consiliului ales prin vot deschis din membrii Consiliului.

3.4. Consiliului Facultății se întrunește nu mai rar de o dată în două luni conform planului de lucru stabilit la începutul fiecarui an de studii și în ședințe extraordinare. La convocarea decanului, a Biroului Consiliului Facultății sau la crearea cel puțin 1/3 din numărul membrilor conform consiliului.

3.5. Consiliul facultății are urmatoarele competențe:
         - determină strategia dezvoltării Facultății;
         - propune pentru aprobare Senatului instituției structura Facultății;
         - propune în conformitate cu legislația în vigoare candidaturi pentru ocuparea posturilor de rector al instituției de învățămînt și de decan al Facultății;
         - examinează și prezintă Senatului pentru aprobare planurile de învățămînt pe specialități, programele analitice de studii la disciplinele respective;
        - analizează rezultatele pregătirii generale și profesionale ale studenților (rezultatele sesiunilor de colocvii și examene, practicii pedagogice și producere etc.), examinează problemele cu privire la mișcarea contingentului de studenți (transferul de la o formă de studii la alta, studiul în paralel la o a doua specialitate sau cu termen redus etc.);
         - aprobă planurile de cercetări științifice și de perfecționare a cadrelor didactico-științifice, planurile individuale ale doctoranzilor, precum și materiale privind atestarea lor, avizează conducătorii de doctorat;
         - stabilește specializările pentru studii aprofundate și aprobă planurile individuale ale persoanelor înscrise la învățămîntul postuniversitar specializat;
         - examinează rezultatele examenelor de licență, tezelor de magistru și le propune Senatului pentru aprobare;
         - înaintează conducerii instituției de învățămînt propuneri privind prelungirea activității cadrelor didactice care au vîrsta de pensionare;
         - anual aprobă și propune pentru confirmare Senatului darea de seamă a decanului cu privire la activitatea didactico-științifică și educativă a Facultățtii;
         - indeplineste orice alte atributii prevazute de legislatia in vigoare.

3.6. Conducerea operativă a Facultății între ședințele Consiliului Facultății este efectuată de Biroul Consiliului Facultății constituit din: decan, prodecani și secretarul Consiliului Biroul Consiliului Facultății are următoarele competențe:
         - realizează hotărîrile Consiliului Facultății și ia hotărîri în problemele curente, în intervalul dintre ședințele Consiliului Facultății;
         - organizează desfășurarea ședințelor Consiliului;
         - asigură conducerea curentă a Facultății;
         - rezolvă probleme sociale etc.

3.7. Conducerea executivă a Facultății este înfăptuită de decan, care se alege pe un termen de cinci ani în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice și de conducere și alegerea organelor de conducere în instituțiile de învățămînt superior universitar din Republica Moldova, aprobat în modul stabilit.

3.8. Decanul Facultății în limitele competenței sale și în conformitate cu legislația în vigoare:
         - infăptuiește conducerea generală a Facultății;
         - activează în numele Facultății, reprezentînd-o atît în cadrul instituției, cît și în relațiile cu alte persoane juridice și fizice;
         - este subordonat nemijlocit rectorului instituției de învățămînt;
         - conduce ședințele Consiliului Facultății, Biroului Consiliului Facultății și asigură îndeplinirea hotărîrilor primite;
         - organizează, coordonează și controlează realizarea proceselor de studii și de cercetare științifică în cadrul Facultății;
         - aprobă planurile individuale de lucru ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale facultății;
         - infăptuiește dirijarea și controlul mișcării contingentului de studenți în cadrul Facultății;
         - dirijează procesele de acordare a burselor studenților, de repartizare a locurilor în căminele studențești;
         - este membru al Comisiilor examenului de licență și de admitere ale instituției de învățămînt, al Comisiei de plasare în cîmpul muncii a tinerilor specialiști - absolvenți ai Facultății;
         - propune rectorului pentru desemnare sau destituire din post candidaturile de prodecani;
         - determină și repartizează funcțiile, drepturile și responsabilitățile între prodecani;
         - anual prezintă Consiliului Facultății darea de seamă cu privire Ia activitatea didactico-știintifică și educațională a Facultății;
         - este responsabil de organizarea și desfășurarea întregii activități a Facultății, de respectarea legislației în vigoare, disciplinei muncii de către întregul personal al Facultății.

3.9. Decanul Facultății poate avea în subordonare locțiitori-prodecani în dependență de numărul studenților la secțiile respective de învățămînt. La secția de zi se acordă unitatea de prodecan, dacă numărul studenților depășește cifra 500. Dacă contingentul studenților este mai mare de 800 se acordă a doua unitate de prodecan. La secția fără frecvență sau seral se acordă unitatea de prodecan, dacă numărul de studenți este mai mare de 500 studenți. în calitate de prodecan pot activa persoane cu titluri didactico-științifice. Prodecanii sunt desemnați în post, precum și destituiți, prin ordinul rectorului, în baza propunerilor decanului facultății.

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta