Prima / Specialități / Securitatea informațională Tipar
Caracteristica specialităţii Securitatea informaţională


Nota informativă

la Planul de învăţământ în

Domeniul general de studii: 52. Inginerie şi activităţi inginereşti,
Domeniul de formare profesională: 526. Ingineria sistemelor şi calculatoarelor,
Specialitatea: 526.5 Securitatea informaţională
Titlul obţinut la finele studiilor: inginer licenţiat

Necesitatea pregătirii specialiştilor în domeniul Securităţii informaţionale

Domeniul Securitatea informaţională cuprinde funcţiile ce ţin de asigurarea condiţiilor de protejare a persoanelor fizice, a mediului de afaceri şi a administraţiei publice privind resursele informaţionale şi informaţiile cu care aceste entităţi operează. Nevoia de securitate se referă la protejarea informaţiilor împotriva accesului neautorizat, coruperii, furtului; protejarea sistemelor informaţionale împotriva atacurilor, care ar influenţa funcţionarea corectă a acestora; crearea condiţiilor de recuperare a datelor în cazul unor dezastre. Ca exemple ar putea servi informaţiile cu caracter personal, informaţiile ce reprezintă secret comercial şi, evident, informaţiile ce reprezintă secret de stat.

Îndeosebi de vulnerabile sunt datele în reţelele de calculatoare (de exemplu, Internet), din cauza numărului mare de utilizatori şi a facilităţilor puternice de acces la servicii. Cu cât aplicaţiile au o arie mai largă de utilizare, cu atât este mai acută necesitatea unor măsuri speciale pentru asigurarea securităţii datelor. În ultimii ani majoritatea reţelelor sunt conectate la Internet, ia amploare comerţul electronic, au loc diverse transferuri financiare on-line etc. În multe ţări legislaţia cere asigurarea unui grad anumit de securitate pentru informaţiile, care circulă prin reţele.

Pierderile anuale, din cauza unei securizări insuficiente a diverselor sisteme informaţionale, constituie în lume peste 20,5 mlrd USD. Sunt semnificative pierderile în cauză şi în Republica Moldova. Sunt aprobate legi şi documente normative în domeniu, dar respectarea stipulărilor acestora necesită cunoştinţe speciale; condiţiile majore în domeniu pot fi asigurate doar de către specialişti de înaltă calificare în domeniul Securităţii informaţionale. Aceştia trebuie să formuleze cerinţele, să implementeze şi dezvolte mijloacele şi să asigure mentenanţa, monitorizarea şi actualizarea produselor speciale respective.

Situaţia pe piaţa muncii la moment şi necesităţile posibile pe viitor

În prezent în Republica Moldova se simte o insuficienţă acută de specialişti în domeniul securităţii informaţionale şi a informaticii, in general. Specialiştii în domeniul securităţii informaţionale sunt solicitaţi de toţi agenţii economici de scară medie sau mare şi, de asemenea, de instituţiile administraţiei publice. Chiar şi în ţările industrial dezvoltate, care au atins un nivel înalt de dezvoltare a societăţii informaţionale, continuă să aibă un deficit considerabil de specialişti în acest domeniu.

ASEM posedă un potenţial bun atât ştiinţific, cât şi didactic pentru pregătirea specialiştilor de calificare înaltă în domeniul informaticii (la nivelurile de licenţă, masterat şi doctorat), inclusiv în securitatea informaţională.

Principalele domenii teoretice şi practice studiate în cadrul specializării Securitatea informaţională sunt

  • în domeniul pregătirii fundamentale - matematica superioară, cercetări operaţionale, probabilităţi şi statistică matematică, sisteme de calcul, teoria sistemelor, analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, matematică discretă, electronica.
  • în domeniul formării abilităţilor şi competenţelor generale: limba engleză aplicată, informatica aplicată, educaţia fizică;
  • în domeniul pregătirii socio-umaniste - filozofia, teoria economică, dreptul informaţional, arta comunicării şi etica profesională;
  • în domeniul specializării - Sisteme de operare, Asamblarea si depanarea PC, Programarea calculatoarelor, Baze de date,  Bazele securităţii informaţionale, Metode criptografice de protecţie a informaţiei, Metode şi mijloace tehnice de protecţie a informaţiei, Securitatea informaţională a administraţiei publice, Economia informaţională tenebră, Gestiunea securităţii informaţionale, Securitatea sistemelor informaţionale corporative, Limbaje evoluate de programare (platforma .NET), Reţele informatice, Inteligenţa artificială, Proiectarea sistemelor informatice, Testarea şi verificarea produselor program, Auditul securităţii informaţionale, Guvernarea electronică, Produse program de asigurare a securităţii informaţionale¸ Ingineria produselor program, Programarea aplicaţiilor distribuite, Medii interactive de programare.

Limba de studii: română, rusă.

Informaţii despre conţinutul studiilor şi rezultatele obţinute

Organizarea studiilor: prin învăţământ de zi sau cu frecvenţă redusă.

Exigenţele programului de învăţământ: în planul de învăţământ este prevăzut un set bine structurat de discipline, la predarea cărora sunt folosite următoarele forme de activitate didactică: prelegeri, lucrări practice/seminare, lucrări de laborator, stagii de practică. Pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice sunt organizate examene, teste intermediare, proiecte/teze de an şi examene de licenţă la disciplinele de profil şi de specializare, teza de licenţă.

Planul de învăţământ este orientat la formarea viitorilor specialişti, care trebuie

să cunoască:

problemele societăţii informaţionale şi a cunoaşterii; piaţa resurselor informaţionale şi particularităţile utilizării acestora; legislaţia în domeniul securităţii informaţionale; aspectele elaborării politicii de securitate a sistemului informaţional, în funcţie de infrastructură; conceptul şi rolul securităţii informaţionale; sensul şi rolul politicii de securitate a întreprinderii; conceptul de pericol de securitate informaţională; conceptul de risc în tehnologiile informaţionale şi metodologiile de evaluare şi gestiune a riscurilor de securitate informaţională; principiile de bază de securizare a aplicaţiilor şi sistemelor informaţionale; metodele, tehnologiile şi mijloacele de asigurare a securităţii informaţionale; cerinţele de fiabilitate şi eficacitate a sistemelor informaţionale; metodele de cercetare în teoria şi tehnologiile de securizare a sistemelor informaţionale; tehnologiile informaţionale de perspectivă privind proiectarea, implementarea, întreţinerea şi analiza sistemelor informaţionale;

să posede:

limba română (de stat) şi limba engleză pentru aplicarea lor în activităţile de serviciu; metodele şi tehnicile analizei de sistem; tehnicile de analiză a stării de lucruri în domeniul obiectiv şi de proiectare a sistemelor informatice; aptitudini de estimare a nivelului de securitate informaţională a întreprinderii; aptitudini de elaborare a aplicaţiilor securizate, conform recomandărilor standardelor internaţionale de securitate; aptitudini de comunicare pentru activităţi în colectiv; aptitudini de a înţelege tendinţele principale de dezvoltare a sistemelor informaţionale şi a metodelor, tehnologiilor şi mijloacelor de securizare a acestora;

să fie apt de a:

estima nivelul de securitate informaţională a întreprinderii; elabora politica de securitate a sistemului informaţional, în funcţie de infrastructură; evalua riscurile legate de utilizarea tehnologiilor informaţionale ale întreprinderii; propune căi, mecanisme şi instrumente eficiente de asigurare a securităţii informaţionale ale organizaţiei; implementa cerinţele politicii de securitate informaţională; alege şi implementa mecanismele şi mijlocele de preîntâmpinare a accesului neautorizat la resursele informaţionale; formula problemele de proiectare eficientă a aplicaţiilor şi sistemelor informatice; formula problemele integrării reuşite a mijloacelor informatice în reţele informatice; elabora aplicaţii securizate, conform recomandărilor standardelor internaţionale de securitate.

Baza admiterii candidaţilor la studii

Candidaţii la studii în domeniul Securităţii informaţionale vor fi selectaţi, în primul rând, dintre absolvenţii, care au absolvit cu succes studiile de BAC, colegii, licenţă.

Eventualele funcţii, posturi pe care le vor putea ocupa absolvenţii programului de licenţă

Inginerul licenţiat în Securitatea informaţională poate ocupa posturi de:

  • analist sisteme informatice,
  • inginer sisteme informatice de gestiune a fabricaţiei,
  • proiectant sisteme informatice,
  • programator.

Absolvenţii acestui domeniu de licenţă pot fi angajaţi în întreprinderi şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale, îndeosebi la funcţii ce presupun activităţi cu securizarea informaţională. Licenţiatul poate ocupa posturi de specialist-informatician în informatizarea unităţilor economice, activitatea unităţilor economice în domeniul informaticii, efectuând diverse funcţii ce presupun crearea şi mentenanţa produselor informatice în formă de aplicaţii si sisteme informatice. De asemenea, absolvenţii obţin accesul la studii de masterat şi doctorat.

Vezi: Lista disciplinelor 

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta