Prima / Specialități / Tehnologii informaționale Tipar
Caracteristica specialităţii Tehnologii informaţionale


Din No
ta informativă

la Planul de învăţământ în

Domeniul general de studii: 52. Inginerie şi activităţi inginereşti,
Domeniul de formare profesională: 526. Ingineria sistemelor şi calculatoarelor,
Specialitatea: 526.2 Tehnologii informaţionale
Titlul obţinut la finele studiilor: inginer licenţiat

 

Necesitatea pregătirii specialiştilor în domeniul tehnologiilor informaţionale

Domeniul Tehnologii informaţionale (TI) elaborarea, dezvoltarea, implementarea şi întreţinerea de tehnologii şi instrumente software de operare eficientă cu informaţiile, inclusiv pentru înregistrarea, stocarea, regăsirea, procesarea, transmiterea şi redarea acestora. De rând cu o bună parte a activităţilor, aferente specialităţilor Informatica şi Informatica aplicată, specialitatea cuprinde, de asemenea, elaborarea/dezvoltarea/implementarea/ întreţinerea de aplicaţii şi mijloace informatice incorporate în cele mai diverse echipamente, cum ar fi: obiectele Internet (Internet objects) - dispozitive fizice şi virtuale, conectate la Internet cu facilităţi de procesare a datelor, automobile, telefoane mobile, echipamente de uz casnic, strunguri, linii automate, etc. Tehnologiile informaţionale sunt temelia tuturor formelor de informatizare a unităţilor social-economice. 

În prezent Republica Moldova este o ţară cu unul din cele mai joase niveluri de informatizare a societăţii din Europa. Deşi au fost întreprinşi paşi serioşi în direcţia dezvoltării societăţii informaţionale în ţară la nivel politic, aceste iniţiative trebuie să fie susţinute şi promovate de universităţile specializate în domeniu şi unităţile  social-economice. Pentru aceasta se cere un număr semnificativ de specialişti informaticieni de înaltă calificare. În acest contest, un rol primordial şi cu o dinamică crescândă îl vor juca specialiştii în domeniul tehnologiilor informaţionale.

Situaţia pe piaţa muncii la moment şi necesităţile posibile pe viitor

În Republica Moldova se simte o insuficienţă acută de specialişti în domeniul tehnologiilor informaţionale şi a informaticii, in general. Practic orice unitate social-economică, indiferent de nivelul ierarhic în economia naţională, are necesitate, uneori acută, de  specialişti informaticieni. Chiar şi în ţările industrial dezvoltate, care au atins un nivel relativ înalt de edificare a societăţii informaţionale, continuă să aibă un deficit enorm de specialişti în acest domeniu.

Principalele domenii teoretice şi practice studiate în cadrul specializării Tehnologii informaţionale

  • în domeniul pregătirii fundamentale - matematica superioară, cercetări operaţionale, probabilităţi şi statistică matematică, sisteme de calcul, teoria sistemelor, analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, matematică discretă, electronica.
  • în domeniul formării abilităţilor şi competenţelor generale: limba engleză aplicată, informatica aplicată, educaţia fizică;
  • în domeniul pregătirii socio-umaniste - filozofia, dreptul informaţional, teoria economică, arta comunicării şi etica profesională;
  • în domeniul specializării - sisteme de operare, Asamblarea si depanarea PC, Programarea calculatoarelor, Baze de date, Structuri de date si algoritmi, Reţele informatice, Programare Web, Programarea aplicaţiilor Windows, Limbaje evoluate de programare (Platforma .NET), Tehnologii de procesare a informaţiei, Programarea orientata obiect, Programarea aplicaţiilor incorporate, Bazele securităţii informaţionale, Limbaje formale şi proiectarea compilatoarelor, Guvernarea electronică, Modelarea sistemelor, Programarea documentelor structurate, Sisteme informatice, Proiectarea sistemelor informatice/Proiect de an, Programe aplicative, Testarea şi verificarea produselor program, Ingineria produselor program, Programarea aplicaţiilor distribuite, Medii interactive de programare, Sisteme informatice contabile, Sisteme geoinformaţionale, Inteligenţa artificială, Sisteme expert.

Limba de studii: română, rusă.

Informaţii despre conţinutul studiilor şi rezultatele obţinute

Organizarea studiilor: prin învăţământ de zi sau cu frecvenţă redusă.

Exigenţele programului de învăţământ: în planul de învăţământ este prevăzut un set bine structurat de discipline, la predarea cărora sunt folosite următoarele forme de activitate didactică: prelegeri, lucrări practice/seminare, lucrări de laborator, stagii de practică. Pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice sunt organizate examene, teste intermediare, proiecte/teze de an şi examene de licenţă la disciplinele de profil şi de specializare, teza de licenţă.

Planul de învăţământ este orientat la formarea viitorilor specialişti, care trebuie

să cunoască:

problemele societăţii informaţionale şi a cunoaşterii şi, de asemenea, problemele domeniului de aplicaţie şi căile de soluţionare a acestora; bazele ştiinţelor social-umaniste şi economice, normele etice şi juridice ale societăţii; piaţa resurselor informaţionale şi particularităţile utilizării acestora; principiile de informatizare a societăţii, de creare a aplicaţiilor şi sistemelor informatice; metodele şi instrumentarele elaborării aplicaţiilor şi sistemelor informatice; metodele şi instrumentarele elaborării, dezvoltării, implementării şi întreţinerii aplicaţiilor şi mijloacelor informatice incorporate în diverse echipamente, cum ar fi obiectele Internet, automobilele, telefoanele mobile, echipamentele de uz casnic, strungurile, liniile automate, etc.; conceptul şi rolul securităţii informaţionale; principiile de bază de securizare a aplicaţiilor şi sistemelor informaţionale; tehnologiile informaţionale de perspectivă privind proiectarea, implementarea, întreţinerea şi analiza sistemelor informaţionale;

să posede:

limba română (de stat) şi limba engleză pentru aplicarea lor în activităţile de serviciu; metodele şi tehnicile analizei de sistem; cunoştinţe şi capacităţi temeinice pentru înţelegerea proceselor domeniului de aplicaţie şi cunoştinţe în domeniul informaticii pentru susţinerea eficientă asistată de calculator a proceselor decizionale respective,.

tehnicile de analiză a stării de lucruri în domeniul obiectiv şi de proiectare a aplicaţiilor şi sistemelor informatice; aptitudini de elaborare, dezvoltare, implementare şi întreţinere a aplicaţiilor şi sistemelor informatice, conform recomandărilor standardelor internaţionale şi ale celor naţionale;  aptitudini de comunicare pentru activităţi în colectiv; aptitudini de a înţelege tendinţele principale de dezvoltare a sistemelor informatice şi a aplicaţiilor informatice incorporate;

să fie apt de a:

estima nivelul de informatizare al unităţii social-economice; elabora politica de creare/dezvoltare a sistemului informatic al unităţii social-economice, în funcţie de infrastructură; formula problemele de proiectare eficientă a aplicaţiilor şi sistemelor informatice; formula problemele de proiectare eficientă a aplicaţiilor informatice incorporate; formula problemele integrării reuşite a mijloacelor informatice în reţele informatice; aprecia starea securităţii informaţionale a unităţii social-economice; evalua riscurile ce ţin de utilizarea tehnologiilor informaţionale în întreprindere; alege şi implementa mecanismele şi mijloacele de preîntâmpinare a accesului neautorizat la resursele informaţionale.

Inginerul licenţiat în Tehnologii informaţionale este instruit ca specialist în crearea instrumentelor soft pentru informatizarea diverselor procese şi activităţi în societate. Specialistul este pregătit pentru următoarele tipuri de activităţi: informatizarea unităţilor economice, inclusiv aspectele ce ţin de elaborarea-proiectarea tehnologiilor informaţionale, gestiunea, elaborarea-proiectarea, implementarea si exploatarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice; dezvoltarea şi implementarea produselor program aplicative, inclusiv incorporate în diverse echipamente.

Baza admiterii candidaţilor la studii

Candidaţii la studii în domeniul informaticii vor fi selectaţi în primul rând dintre absolvenţii, care au absolvit cu succes studiile de BAC, colegii, licenţă.

Eventualele funcţii, posturi pe care le vor putea ocupa absolvenţii programului de licenţă

Inginerul licenţiat în Tehnologii informaţionale poate ocupa posturi de:

  • inginer sisteme informatice de gestiune a fabricaţiei,
  • proiectant sisteme informatice,
  • analist sisteme informatice,
  • programator.

Absolvenţii acestei specialităţi pot fi angajaţi în întreprinderi şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale, îndeosebi la funcţii ce presupun activităţi cu elaborarea, dezvoltarea, implementarea şi întreţinerea de tehnologii şi instrumente software de operare eficientă cu informaţiile, inclusiv pentru înregistrarea, stocarea, regăsirea, procesarea, transmiterea şi redarea acestora. Licenţiatul poate ocupa posturi ce ţin de informatizarea unităţilor economice şi activitatea unităţilor economice în domeniul informaticii. De asemenea, absolvenţii obţin accesul la studii de masterat şi doctorat.

Vezi: Lista disciplinelor

 

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Tel. (+373 22) 40-29-72
Adresa:
or. Chişinău, str. Banulescu-Bodoni 59, Academia de Studii Economice, bl.B
  Contact         Harta